gymlit.in.ua



Метод бухгалтерського обліку та бухгалтерського балансу

Сортувати: за оцінками | за датою
26.09.18
[1]
переходи:1
Метод бухгалтерського обліку та бухгалтерського балансу
РЕФЕРАТ
по курсу "Бухгалтерський облік і аудит"
по темі: "Метод бухгалтерського обліку та бухгалтерського балансу"

1. Предмет і об'єкт бухгалтерського обліку На підставі ФЗ "Про бухгалтерський облік" об'єктом бухгалтерського обліку є майно організації, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організацією в процесі їх діяльності.
Для характеристики явищ, які підлягають бухгалтерському обліку, передбачено поняття об'єктів бухгалтерського обліку.
Таким об'єктом виступає будь-яке явище, яке може бути об'єктивно виражена у вартісній оцінці. Фінансово-господарська діяльність організації складається з операцій, кожна з яких є частиною процесів її діяльності.


Бухгалтерський облік охоплює всі господарські процеси організації. Ці процеси є складовими частинами кругообігу майна.
Рис.1 Господарські процеси організації
Одними з головних господарських процесів комерційних організацій є процеси постачання, виробництва і реалізації (продажу).
У процесі постачання набувають засоби і предмети праці з метою проведення процесу виробництва (матеріали, обладнання, інвентар, паливо, транспортні засоби).
У процесі виробництва відбувається виготовлення готової продукції, яка складається з вартості витрачених засобів виробництва, засобів праці і витрат праці працівників організації.
В процесі реалізації (продажу) готова продукція шляхом купівлі-продажу на підставі оформленого пакету первинних документів надходить від організації продавця до покупців продукції (споживачам). Результатом даного процесу є отримання організацією на розрахунковий рахунок або в касу грошових коштів, від покупців для здійснення фінансово-господарської діяльності.
Таким чином, предметом бухгалтерського обліку є господарська діяльність організацій і установ, в результаті якої майно за допомогою процесів постачання, виробництва та реалізації (продажу) робить свій кругообіг.
2. Класифікація активів і пасивів організації Усі організації та установи, які здійснюють господарську діяльність, повинні володіти певним майном, тобто сукупністю їм належних матеріальних ресурсів.
Для того щоб сформувати повну і достовірну інформацію про фінансово-господарську діяльність громадських організацій і установ необхідно провести класифікацію активів і пасивів.
Активи надходять в організацію в різний період часу з різних джерел.
Одним з джерел надходження майна організації виступають вкладення її власників, тобто власний капітал організації. Іншим джерелом є позикові кошти, що представляють собою зобов'язання організації.
Сукупність джерел фінансування підприємства називається - пасивами організації, які складаються з власного і позикового капіталу.


Класифікація пасивів організації
Рис.3. пасиви організації
3. Метод бухгалтерського обліку Метод бухгалтерського обліку - сукупність способів і прийомів, що дозволяють відображати стан і рух майна організації та джерел його утворення. Основні елементи методу бухгалтерського обліку представлені на рис.4:



Рис.4. Сукупність елементів методу бухгалтерського обліку
Документація - спосіб реєстрації здійснюваних організацією господарських операцій за допомогою оформлення первинних (виправдувальних) облікових документів.
Інвентаризація - спосіб перевірки відповідності фактичної наявності господарських засобів в натурі, і зіставлення отриманих даних з даними бухгалтерії організації, з метою встановлення достовірності облікових показників та їх уточнення в разі виявлених розбіжностей. В ході проведення інвентаризації перевіряються і зіставляються дані про майно і зобов'язання організації, за допомогою використання методів фактичного контролю (перемеривания, зважування та ін.), На підставі наявних первинної документації.
Калькуляція - використовується як спосіб угруповання витрат з метою обчислення собівартості об'єктів обліку на всіх стадіях кругообігу майна.
Оцінка - спосіб вираження майна і зобов'язань організації для відображення їх в бухгалтерському обліку та звітності в грошовому вимірнику.
Рахунки бухгалтерського обліку - спосіб групування, відображення майна організації та джерел його утворення, а також господарських операцій, здійснюваних організацією. Рахунки дозволяють згрупувати операції за ознакою економічної однорідності.
Подвійна запис - спосіб реєстрації господарських операцій по дебету одного рахунку і кредиту іншого рахунку в одній і тій же сумі.
Балансове узагальнення - є способом угруповання майна організації та джерел його утворення в даному вимірнику.
Бухгалтерська звітність - це взаємопов'язана система інформації про майно організації, джерела його утворення та фінансові результати діяльності, що складається з строго встановленими формами на підставі даних бухгалтерського обліку за певний період часу.

4. Сутність балансового методу узагальнення інформації Для ефективної організації виробничо-комерційної діяльності підприємства необхідно мати згруповані в певному порядку узагальнені відомості про майно підприємства та джерела його утворення в грошовому вираженні на певний момент часу.
Баланс (франц. Balance - ваги) - таблиця, яка складається з двох сторін. Ліва сторона називається активом, де представлені засоби організації (майно) за ступенем зростання їх ліквідності. Права сторона називається пасивом, де наведені джерела освіти майна організації.
В обов'язковому порядку повинна дотримуватися рівність лівої і правої сторони таблиці, тобто рівність підсумків активу і пасиву балансу.
Згідно, затвердженої форми бухгалтерського балансу представленої в додатку 1 (форма № 1 наказ від 22.07.2003 р Міністерства Фінансів РФ № 67н), актив балансу складається з двох розділів:
I Необоротні активи
II Оборотні активи
Пасив балансу представлений трьома розділами (джерела формування майна):
III Капітал і резерви
IV Довгострокові зобов'язання
V Короткострокові зобов'язання
Кожний розділ балансу включені рядки, які носять назву статті балансу, де відображені відповідні вище перерахованим розділах види майна та джерела їх формування. Наведені в активі і пасиві балансу дані відображаються, як правило, в тисячах рублів (тис. Руб.). Підсумкова сума активу і пасиву балансу називається валютою балансу.
Приклад найкоротшого варіанти бухгалтерського балансу наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Бухгалтерський баланс


Бухгалтерські баланси можна класифікувати за такими ознаками: за часом і джерелами складання; за обсягом інформації; за формою власності і очищення. Загальна класифікація бухгалтерських балансів представлена ​​на рис.4.
Рис.4. Загальна класифікація бухгалтерських балансів.

5. Типи змін в балансі під впливом господарських операцій Розглянемо чотири типи змін в балансі під впливом господарських операцій, які представлені в таблиця 2.
Таблиця 2. Чотири типи змін в балансі під впливом господарських операції

Залежно від впливу на баланс всі господарські операції поділяються на чотири типи:
1-й тип господарських операцій викликає зміна тільки в активі балансу: одна стаття збільшує кошти організації, а інша зменшує їх на одну і ту ж суму, але загальний підсумок балансу не змінюється.
2-й тип господарських операцій викликає зміни тільки в пасиві балансу: одна його стаття збільшує джерела фінансування, а інша зменшує їх на одну і ту ж суму, але загальний підсумок балансу не змінюється.
3-й тип господарських операцій викликає зміни, як в активі, так і в пасиві балансу на одну і ту ж суму в бік його збільшення. Підсумки активу і пасиву зростають, але рівність зберігається.
4-й тип господарських операцій викликає зміни, як в активі, так і в пасиві балансу в бік зменшення. Підсумки активу і пасиву зменшуються на рівну величину, але рівність зберігається.

Література 1. Теорія бухгалтерського обліку: Збірник завдань і господарських ситуацій: Навчальний посібник / під ред. А.Н. Кизилова. - М .: ІКЦ "Март", Ростов н / Д: Видавничий центр "МарТ", 2004 -304с. (Серія "Практикум")
2. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Збірник задач і господарських ситуацій: Навчальний посібник / під ред. А.Н. Кизилова. - М .: ІКЦ "Март", Ростов н / Д: Видавничий центр "МарТ", 2004 -336с. (Серія "Практикум")
3. Кизилов А.Н., Макаренко О.М., Дубініна Т.І., Чухрова О.В. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. Ростовський соціально-економічний інститут, 2006.
4. Кизилов А.Н. Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник. / О.М. Кизилов. - М .: Ексмо, 2006. - 320 с.
uk | coolreferat.com/Метод_бухгалтерс...терского_баланса