gymlit.in.uaМагнітні властивості речовини

Сортувати: за оцінками | за датою
26.09.18
[1]
переходи:0
Магнітні властивості речовини
Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан Костанайский Державний Університет ім. Ахмета Байтурсинова Реферат по темі: «Магнітні властивості речовини» Виконав: студент групи 08-101-31 Спеціальності 050718 Литвиненко Р.В. Перевірив: Сапа В.Ю. Костанай 2009-2010год. План. 1) Класифікація речовин за магнітними властивостями. 2) Класифікація магнітних матеріалів. 3) Основні вимоги до матеріалів. 4) Феромагнетики. 5) Діамагнетик і парамагнетики в магнітному полі. 6) Література. Класифікація речовин за магнітними властивостями За реакцією на зовнішнє магнітне поле і характеру внутрішнього магнітного впорядкування всі речовини в природі можна поділити на п'ять груп: Діамагнетик, парамагнетики, феромагнетики, антиферомагнетики і феримагнетики. Перерахованих видів магнетиков відповідають п'ять різних видів магнітного стану речовини: диамагнетизм, парамагнетизм, феромагнетизм, антиферомагнетизм і Феримагнетизм.


До діамагнетиків відносять речовини, у яких магнітна сприйнятливість негативна і не залежить від напруженості зовнішнього магнітного поля. До діамагнетиків відносяться інертні гази, водень, азот, багато рідини (вода, нафта та її похідні), ряд металів (мідь, срібло, золото, цинк, ртуть, галій та ін.), Більшість напівпровідників (кремній, германій, з'єднання АЗВ5, А2В6) і органічних сполук, лужно-галоїдні кристали, неорганічні скла та ін. діамагнетиком є ​​всі речовини з ковалентним хімічним зв'язком і речовини в надпровідного стану.
До парамагнетикам відносять речовини з позитивною магнітною сприйнятливістю, що не залежить від напруженості зовнішнього магнітного поля. До числа парамагнетиков відносять кисень, окис азоту, лужні та лужноземельні метали, деякі перехідні метали, солі заліза, кобальту, нікелю та рідкоземельних елементів.
До феромагнетика відносять речовини з великою позитивною магнітною сприйнятливістю (до 106), яка сильно залежить від напруженості магнітного поля і температури.
Антиферромагнетиками є речовини, в яких нижче певної температури спонтанно виникає антипаралельними орієнтація елементарних магнітних моментів однакових атомів або іонів кристалічної решітки. При нагріванні антиферромагнетик відчуває фазовий перехід в парамагнітний стан. Антиферомагнетизм виявлений у хрому, марганцю і ряду рідкоземельних елементів (Се, Nd, Sm, Тm і ін.). Типовими антиферромагнетиками є найпростіші хімічні сполуки на основі металів перехідної групи типу оксидів, галогенідів, сульфідів, карбонатів і т.п.
До феримагнетика відносять речовини, магнітні властивості яких обумовлені не компенсуються антиферомагнетизмом. Подібно феромагнетика вони володіють високою магнітною сприйнятливістю, яка істотно залежить від напруженості магнітного поля і температури. Поряд з цим феримагнетики характеризуються і рядом істотних відмінностей від феромагнітних матеріалів.
Властивостями феримагнетиків володіють деякі впорядковані металеві сплави, але, головним чином, - різні оксидні сполуки, серед яких найбільший практичний інтерес представляють ферити.
Класифікація магнітних матеріалів
Застосовувані в електронній техніці магнітні матеріали підрозділяють на дві основні групи: магнітотверді і магнитомягкие. В окрему групу виділяють матеріали спеціального призначення.
До магнітотвердих відносять матеріали з великою коерцитивної силою Нс. Вони перемагнічуються лише в дуже сильних магнітних полях і служать для виготовлення постійних магнітів.
До магнітомягкого відносять матеріали з малою коерцитивної силою і високою магнітною проникністю. Вони мають здатність намагнічуватися до насичення в слабких магнітних полях, характеризуються вузькою петлею гистерезиса і малими втратами на перемагнічування. Магнитомягкие матеріали використовуються в основному в якості різних магнітопроводів: сердечників дроселів, трансформаторів, електромагнітів, магнітних систем електровимірювальних приладів і т. П.
Умовно магнитомягкими вважають матеріали, у яких Нс
4 кА / м. Необхідно, однак, відзначити, що у кращих магнитомягких матеріалів коерцитивної сила може становити менше 1 А / м, а кращих магнітотвердих матеріалах її значення перевищує 500 кА / м. За масштабами застосування в електронній техніці серед матеріалів спеціального призначення слід виділити матеріали з прямокутною петлею гистерезиса (ППГ), ферити для пристроїв надвисокочастотного діапазону і магнітострикційні матеріали.
Усередині кожної групи розподіл магнітних матеріалів за родами та видами відображає відмінності в їх будові і хімічному складі, враховує технологічні особливості і деякі специфічні властивості.
Властивості магнітних матеріалів визначаються формою кривої намагнічування і петлі гистерезиса. Магнитомягкие матеріали застосовуються для отримання великих значень магнітного потоку. Величина магнітного потоку обмежена магнітним насиченням матеріалу, а тому основною вимогою до магнітних матеріалами потужнострумової електротехніки та електроніки є висока індукція насичення. Властивості магнітних матеріалів залежать від їх хімічного складу, від чистоти вихідної сировини і технології виробництва. Залежно від вихідної сировини і технології виробництва магнитомягкие матеріали діляться на три групи: монолітні металеві матеріали, порошкові металеві матеріали (магнітодіелектріческіе) і оксидні магнітні матеріали, коротко звані ферритами.
uk | coolreferat.com/Магнитные_свойства_вещества